Skarga kasacyjna do NSA jest środkiem odwoławczym od wyroku albo postanowieniasądu administracyjnego. Może ją wnieść prawnik: adwokat, radca prawny, prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich albo Rzecznik Praw Dziecka.

Skarga kasacyjna dotyczy: 

– naruszenia prawa materialnego, zaskarża się niewłaściwe zastosowanie tego prawa albo jego błędną wykładnię,

– naruszenia przepisów postępowania, które miały wpływ na wynik sprawy.

Skarga kasacyjna może być wniesiona dopiero wtedy, gdy doręczony zostanie odpis orzeczenia wraz z uzasadnieniem.

Należy zapoznać się z motywami, jakimi kierował się sąd administracyjny. Dopiero wówczas można stwierdzić, czy orzeczenie wydane przed ten sąd zostało wydane z naruszeniem prawa czy nie.

czern

Podmioty uprawnione do złożenia skargi kasacyjnej

Skargę kasacyjną może sporządzić adwokat albo radca prawny. Jest to uzasadnione, bo prawnik posiada aktualną wiedzę w tym zakresie i potrafi zinterpretować przepisy prawa oraz właściwie uzasadnić skargę.

Podstawą wniesienia skargi kasacyjnej jest naruszenie prawa materialnego albo przepisów postępowania.

Skarga kasacyjna musi spełniać wszystkie wymogi formalne, które są dobrze znane prawnikowi. Spełnienie ich wszystkich, daje pewność, że sąd nie odrzuci kasacji ze względu na braki formalne.

Przymus sporządzenia skargi kasacyjnej przez adwokata albo radcę prawnego nie obowiązuje jeżeli została ona przygotowana przez specjalistę znającego się na prawie, np. sędziego, prokuratora, notariusza, profesora albo doktora habilitowanego prawa.

Skargę kasacyjną może być również sporządzić doradca podatkowy, jeżeli dotyczy spraw podatkowych i celnych, albo rzecznik patentowy jeśli związana jest ze sprawami własności przemysłowej.

Co zawiera skarga kasacyjna?

Skarga kasacyjna powinna zawierać takie elementy, jak:

– wskazanie podstaw kasacji oraz uzasadnienie,

– zaskarżenie orzeczenia sądu administracyjnego w całości lub w części,

– wniosek o uchylenie lub zmianę orzeczenia sądu administracyjnego.

Czas na złożenie skargi kasacyjnej 

Skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego należy wnieść nie później niż 30 dni od doręczenia orzeczenia sądu administracyjnego wraz z uzasadnieniem. Kwestię tę reguluje ustawa – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi z dnia 30 sierpnia 2002 r. (art. 177 § 1).